15-399 Białystok, ul. Handlowa 6
tel. 085 7481- 200,
fax 085 7481-201.
 
 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną,  realizującą ustawowe zadania własne samorządu województwa oraz zadania z zakresu administracji rządowej. Utworzony przez Samorząd Województwa Podlaskiego, w swej strukturze organizacyjnej posiada Wydziały i Oddziały Terenowe (Białystok,  Łomża, Siemianówka i  Suwałki).

Do głównych zadań należą między innymi:

  • realizacja zagadnień związanych z wykonaniem nowych i modernizacja istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, podstawowych oraz związanych z wykonaniem zbiorników małej retencji

  • utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych

  • prowadzenie ewidencji wód i urządzeń wodnych

Melioracje poprawiają fizyczne właściwości gleby. głównie poprzez uregulowanie czynnika wodnego i umożliwienie zastosowania w rolnictwie właściwej agrotechniki. Efektem jest wzrost plonów roślin uprawnych i pozyskiwanie najwartościowszych i najtańszych pasz z użytków zielonych. Właściwe utrzymanie urządzeń wodnych zapewnia terenom zmeliorowanym wyższą produkcyjność, łatwiejszą technologię użytkowania. Budowa zbiorników małej retencji oraz prowadzenie nawodnień w okresie wegetacyjnym zmniejsza występujący ogólnie deficyt wody. Efektem tych działań jest tworzenie właściwych warunków do zwiększenia produkcji z użytków rolnych, pogłowia bydła i innych zwierząt gospodarskich, wzrostu produkcji mleka, a także do poprawy warunków życia ludności na terenach wiejskich.

 

Załączniki do treści

Dodana: 21 luty 2008 00:00

Zmodyfikowana: 8 czerwiec 2017 13:03